Privacyverklaring


Kinderfysio Lee hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens. In deze privacyverklaring wordt heldere en transparante informatie gegeven over hoe er met persoonsgegevens wordt omgegaan.

Kinderfysio Lee doet er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaat daarom zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Kinderfysio Lee houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat er in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens op zorgvuldige wijze verzamelen en verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring. Gegevens kunnen worden verzameld tijdens patiëntencontacten en uit ontvangen dossiers of brieven van andere behandelaars;
 • De verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;- Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.
  Kinderfysio Lee is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van de privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover kunt u contact opnemen via de contactgegevens onder aan dit document.
1. Verwerking van persoonsgegevens van patiënten

Persoonsgegevens van patiënten en contactgegevens van ouders/verzorgers van patiënten worden door Kinderfysiotherapie Lee verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en);- Administratieve doeleinde;- Communicatie over de patiënt/afspraken/behandeling;- Bijhouden van een medisch dossier voor het verlenen van kwalitatief goede zorg (gegevens m.b.t. de klacht, het kinderfysiotherapeutisch onderzoek en de behandeling);

 • Bewaking van eigen kwaliteit;
 • Eisen van de zorgverzekeraar van de patiënt;
 • Wetenschappelijk onderzoek, mits volstrekt anoniem en schriftelijke toestemming;
 • Informatieverzoeken, mits voorafgaand schriftelijke toestemming van de patiënt of ouders/verzorgers van de patiënt.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Kinderfysio Lee de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Adres;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geslacht;
 • Burgerservicenummer;
 • Huisarts/specialist;
 • Reden van aanmelding;
 • School/groep;
 • Zorgverzekeraar en polis;
 • Medische gegevens die betrekking hebben op de behandeling van de patiënt.

Bovenstaande persoons- en gezondheidsgegevens worden door Kinderfysio Lee alleen verwerkt indien aan de volgende voorwaarden is voldaan:

 • Verwerking geschied door medewerkers, waarnemers of stagiaires van Kinderfysio Lee;
 • Alle verwerkers hebben een geheimhoudingsplicht getekend en houden zich aan de privacyverklaring van Kinderfysio Lee;
 • De verwerking van gegevens wordt gedaan in het beveiligd elektronisch patiëntendossier en verwijzingen en enkele testgegevens schriftelijk in een voor buitenstaanders afgesloten omgeving.

Uw persoonsgegevens worden door Kinderfysio Lee opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Welke wettelijk is vastgelegd in de WGBO, waarin gesteld wordt dat medische dossiers 15 jaar moeten worden bewaard. Na 15 jaar moeten de gegevens worden vernietigd.
 • Financiële administratieve gegevens hebben een wettelijk bewaartermijn van maximaal 7 jaar.
 • De patiënt kan de fysiotherapeut verzoeken (een deel van) zijn dossier te vernietigen. Aan dit verzoek moet binnen drie maanden worden voldaan. Alleen als er een wettelijk voorschrift of het aanmerkelijk belang van een ander dan de patiënt tegen vernietiging is, wordt het dossier bewaard (WGBO artikel 7:455).

Als u via directe toegankelijkheid fysiotherapie (DTF) zich heeft aangemeld voor een behandeling, dan wordt er een DTF bericht naar de huisarts verstuurd. Hierin staat in het kort uw hulpvraag, klachten, of er extra informatie nodig is van de huisarts, of dat u wordt doorverwijzen naar de huisarts. Ook als de behandeling wordt afgerond wordt de huisarts op de hoogte gesteld d.m.v. een eindverslag. Met de huisarts is er een aparte beveiligde mail-verbinding, genaamd zorgmail.

2. Verwerking van persoonsgegevens van lobbycontacten en/of geïnteresseerde

Persoonsgegevens van lobbycontacten en/of geïnteresseerde worden door Kinderfysio Lee verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Informatieverstrekking in de vorm van gericht contact;
 • Samenwerking

Grondslag voor deze persoonsgegevens is: Mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje/folder, email, vermelding op website en/of via koppeling op facebook, LinkedIn;

Voor de bovenstaande doelstellingen kan Kinderfysio Lee de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Werkadres;
 • Website

Bovenstaande persoonsgegevens worden door Kinderfysio Lee alleen verwerkt indien aan de volgende voorwaarden is voldaan:

 • Verwerking geschied door medewerkers, waarnemers of stagiaires van Kinderfysio Lee;
 • Bovenstaande persoonsgegevens worden bewaard in een map in een voor buitenstaanders afgesloten omgeving.

Uw persoonsgegevens worden door Kinderfysio Lee opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerkingen voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men gezien wordt als een lobbycontact en/of geïnteresseerde. Indien dit niet meer het geval is of het contact de samenwerking wenst te beëindigen zullen de persoonsgegevens zorgvuldig worden verwijderd.
3. Verstrekking aan derden

Uw gegevens kunnen aan derde partijen worden verstrekt indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo wordt er gebruik gemaakt van een derde partij voor:

 • Het beheren van het online platform waarin het elektronisch patiënten dossier zich bevind;
 • Het opvragen van uw zorgverzekeringspolis en het declareren van de behandelingen bij uw zorgverzekeraar;
 • Het uitzetten van een klanttevredenheidsonderzoek.

Uw zorgverzekeraar heeft inzage in het aantal uitgevoerde behandelingen en de door ons gestelde diagnosecode. Zij hebben geen inzage in de inhoud van het patiëntendossier. Daarnaast wordt uw toestemming gevraagd om uw e-mailadres door te geven aan QDNA. Dit bureau verzorgt het door de zorgverzekeraar verplichte klanttevredenheidsonderzoek. Zij hebben geen inzage in uw gezondheidsstatus.

4. Binnen de EU

Kinderfysio Lee verstrekt geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

5. Minderjarigen

Kinderfysio Lee verwerkt enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

6. Bewaartermijn

Kinderfysio Lee bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Voor medische dossiers betreft dit een verplicht bewaartermijn van maximaal 15 jaar.

7. Beveiliging

Kinderfysiotherapie Lee heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens Kinderfysio Lee van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
 • Alle medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens;
 • Alleen bevoegden (medewerkers van Kinderfysio Lee) hebben toegang tot de medische gegevensbestanden;
 • Kinderfysio Lee hanteert een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op alle systemen;
 • Patiëntgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is;
 • Medische gegevens worden minstens vijftien jaar – conform de wettelijke termijn – bewaard of zoveel langer als redelijkerwijs nodig is om verantwoorde zorg te kunnen leveren;
 • Pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Er worden back-ups gemaakt van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • De maatregelen worden regelmatig getest en geëvalueerd.
8. Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke Kinderfysio Lee van u heeft ontvangen. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan). Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

9. Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met op te nemen met Kinderfysio Lee. Komen wij er samen niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

10. Vragen

Als u naar aanleiding van de privacyverklaring nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met op.

11. Contactgegevens

Kinderfysio Lee
Daendelsweg 2A
8051 DX Hattem
06 23 86 14 08
leonie@kinderfysiolee.nl